Kohtupraktikat

Bauhof Group AS-i (endine ärinimi Ehitus Service OÜ) kaebus Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. septembri 2010. a maksuotsuse nr 12.2-3/4898-11 ja 15. novembri 2010. a intressinõude nr 13-3/34255 tühistamiseks ning Maksu- ja Tolli­ametile ettekirjutuse tegemiseks. (06.10.2015. nr. 3-3-1-12-15 )

AS-i Sirowa Tallinn kaebus Maksu- ja Tolliameti 27.09.2013 maksuotsuse nr 12.2-3/3773-41 tühistamise nõudes. (11.09.2015. nr. 3-3-1-25-15 )

Intertakso OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 18.09.2009. a otsusele Alexander Sinotovi hagis Intertakso OÜ vastu saamatajäänud töötasu ja lõpparve väljamõistmiseks ning tööraamatu väljastamise kohustamiseks. (25.01.2010. nr. 3-2-1-160-09).

Sotsiaalkindlustusameti Tallinna Pensioniameti kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17. septembri 2009. a otsuse peale haldusasjas nr 3-08-1659 Tiina Kõluvere kaebuses Sotsiaalkindlustusameti Tallinna Pensioniameti pensionide ja toetuste osakonna Tallinna I piirkondliku pensionikomisjoni 21. mai 2008. a otsuse nr 1.1-8.TL 15/830 tühistamiseks ja ettekirjutuse tegemiseks soodustingimustel vanaduspensioni määramiseks. (09.02.2010. nr 3-3-1-87-09).

Illar Eensoo kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 28.12.2009. a otsusele Illar Eensoo hagis Osaühing Viljandi Takso vastu saamata jäänud töötasu 31 725 krooni väljamõistmiseks. (19.04.2010. nr 3-2-1-26-10)

OÜ Agenor kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 23.02.2010. a otsusele Lauri Tamme (Tamm) hagis OÜ Agenor vastu saamata jäänud palga ja lõpparve kinnipidamise eest hüvitise saamise nõudes. (15.06.2010. nr 3-2-1-61-10)

Piia Pärsiku kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.04.2010. a otsusele Piia Pärsiku (Pärsik) hagis My Fitness OÜ vastu töölepingu lõpetamisest etteteatamise tähtajast puudujääva 22 tööpäeva eest hüvitise saamiseks, töölepingu lõpetamise ja tööraamatu kinnipidamise eest hüvitise saamiseks. (20.10.2010. nr 3-2-1-82-10)

Põhja Ringkonnaprokuratuuri kassatsioon Tallinna Ringkonnakohtu 26. mai 2010. a kohtuotsuse peale kriminaalasjas Evelin Habichti õigeksmõistmises süüdistuses KrK § 161 (alates 01.09.2002 kuni 14.03.2007 KarS § 289; alates 15.03.2007 § 217-2 ) järgi ning Harju Maakohtu 30. juuni 2010. a määruse tühistamises kriminaalmenetluse lõpetamise kohta Valdek Klaasi suhtes ning Valdek Klaas õigeksmõistmises süüdistuses KrK § 161 – § 17 lg 6 (KarS § 289 – 22 lg 3) järgi. (03.11.2010. nr 3-1-1-84-10).

Aktsiaseltsi YIT Ehitus kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 16.04.2010. a otsusele Avo Pommeri hagis Aktsiaselts YIT Ehitus vastu saamata jäänud töötasu 133 533 krooni väljamõistmiseks. (30.11.2010. nr 3-2-1-118-10)

Liina Nulki kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 16.09.2010. a otsusele Liina Nulki hagis ERGO Kindlustuse Aktsiaseltsi vastu vähem makstud palga ja lõpparve väljamaksmisega viivitamise eest keskmise palga väljamõistmiseks. (02.02.2011. nr 3-2-1-155-10)

Eutelor OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 4. juuni 2010. a otsuse peale haldusasjas nr 3-08-1208 kaebuses Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 29. veebruari 2008. a maksuotsuse nr 12-5/168 tühistamiseks. (09.02.2011. nr 3-3-1-86-10)

Eneli Perolaineni kassatsioonkaebus ja Ernst & Young Baltic AS vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 02.06.2010. a otsusele Eneli Perolaineni (Perolainen) hagis Ernst &Young Baltic AS vastu töövaidluses. (15.03.2011. nr 3-2-1-150-10)

Kuressaare Linnavalitsuse kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 15.11.2010. a otsusele Mirjam Veide hagis Kuressaare linna vastu töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamiseks ja tööle ennistamiseks (29.03.2011. nr 3-2-1-7-11)

Osaühingu Ingermika määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 18.10.2010. a määrusele Aleksei Zuiko hagis Osaühing Ingermika vastu hüvituse saamiseks (29.03.2011. nr 3-2-1-6-11)

Rinat Kalimulini määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.10.2010. a määrusele Rinat Kalimulini (Kalimulin) hagis Liider Service OÜ vastu töölepingu ebaseaduslikuks tunnistamiseks ja hüvitise saamiseks; menetluse lõpetamine ja menetluskulude kindlaksmääramine (nr 3-2-1-16-11)

OÜ LUTSULAND kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 1. detsembri 2014.a. otsusele tsiviilasjas nr 2-13-43186 Heli Paenurga hagis OÜ LUTSULAND vastu 27200 euro ja viivise saamiseks (nr 3-2-1-28-15)

 

Tartu Ülikooli määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 7. novembri 2011.1. määrusele tsiviilasjas nr 2-10-49724 Henn Kääriku hagis Tartu Ülikooli vastu töötasu saamiseks (nr 3-2-1-30-12)

 

Meelis Mäekuuse kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22. detsembri 2012.a. otsusele tsiviilasjas nr 2-10-23088 Meelis Mäekuuse hagis BAUHOF GROUP AS-i vastu töölepingu lõpetamise tühisuse tuvastamiseks, töölepingu lõpetamiseks ning hüvitise ja viivise saamiseks (nr 3-1-1-82-12)

 

OÜ Mazeikiu Nafta Trading House kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17. deptembri 2010.a. otsusele tsiviilasjas nr 2-08-23930 OÜ Mazeikiu Nafta Trading House hagis Mihkel Niinemäe vastu töölepingust tuleneva konfidentsiaalsuskohustuse ja konkurentsikeelu rikkumise eest eritasu ja leppetrahvui väljamõistmiseks (nr 3-2-1-39-11)

 

Kaspar Kaljuste kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 4. aprilli 2011. a. otsusele tsiviilasjas nr 2-10-7714 Kaspar Kaljuste hagis TJ Ehitus OÜ vastu töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks, töölepingu lõppenuks lugemiseks, saamata jäänud töötasu ja hüvitiste saamiseks ning kahju hüvitamiseks (nr 3-2-1-117-11)

 

Silvi Keerniku kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 2. septembri 2013.a. otsusele tsiviilasjas nr 2-09-61353 Silvi Keerniku hagis Sillaallika OÜ vastu töötasu, puhkusetasu ja hüvitise saamiseks (nr 3-2-1-187-13)

 

Media Menu International AS-i kassatsioonkaebus Talinna Ringkonnakohtu 4. septembri 2012.a. otsusele tsiviilasjas nr 2-11-6990 Media Menu International AS-i hagis Anton Gorodnianski vastu lepingu rikkumisest tuleneva 15977 euro suuruse kahju hüvitamiseks (nr 3-2-1-6-13)

 

AS Tallinna Toiduveod kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 22.aprilli 2014.a. otsusele tsivilasjas nr 2-12-47163 AS Tallinna Toiduveod hagis Jalmar Kannu vastu töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks ja 368 euro 34 sendi saamiseks ning Jalmar Kannu hagi AS Tallinna Toiduveod vastu 2226 euro 66 sendi saamiseks (nr 3-2-1-126-14)

 

Tisza Textil Eesti OÜ kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 10. märtsi 2014.a. otsusele tsiviilasjas nr 2-12-35850 Tisza Textil Eesti OÜ hagis Aleksei Korži vastu töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks, 2000 euro saamiseks ja 6391 euro tagastamiseks (nr 3-2-1-111-14)

 

Lev Zagradski kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 23. detsembri 2013.a. otsusele tsiviilasjas nr 2-12-41688 Lev Zagradski hagis MAXIMA Eesti OÜ vastu töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks ja hüvitise saamiseks (nr 3-2-1-52-14)

 

Rein Pika kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 3. aprilli 2012.a otsusele tsiviilasjas nr 2-11-23211 OÜ Fleiber Group hagis Rein Pika vastu kahju hüvitamiseks (nr 3-2-1-116-12)

 

Angelika Õispuu kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26. augusti 2013.a otsusele tsiviilasjas nr 2-12-28727 Lindströn OÜ hagis Angelika Õispuu vastu töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks ja 325 euro saamiseks (nr 3-2-1-196-13)

 

Edelaraudtee AS apellatsioonkaebus Harju Maakohtu 29. novembri 2013. a otsusele tsiviilasjas nr 2-12-14972 V B i hagis Edelaraudtee AS vastu töövaidluses. Kohus vaatab läbi sama töövaidluse, mille vaatas läbi töövaidluskomisjon. Kohus jätab läbi vatamata TVK-s esitamata väited.

 

Tallinna Ringkonnaohtu otsus tsiviilasjas nr 2-13-35681. TLS §-s 105 sätestatud tähtaja möödumisel loetakse ka seadusevastane ülesütlemine kehtivaks ja tööleping lõppenuks.