Projektist

Seoses uue töölepingu seaduse rakendumisega 2009. aastal on järsult kasvanud Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete soov saada juriidilist abi ja nõu töölepingu koostamisel ning töölepingu osas tekkivate küsimuste ja vaidluste lahendamisel. Lisaks regulatsiooni uudsusele ja mahukusele kimbutab just väikeettevõtjat kõige raskemini Eesti seaduste keerukus ja mittejuristile arusaamatu sõnastus. Samad probleemid on loomulikult ka töötajatel. Kuigi töölepingu teemadel toimuvad arvukad erakoolitused ning nõu annavad paljud õigusbürood, on sellised teenused suurele osale väikeettevõtjatest ja nende töötajatest liiga kallid või ebaefektiivsed. Tööinspektsiooni poolt pakutavat esmast nõustamist kasutavad valdavalt töötajad, enamasti need, kellel probleem on juba tekkinud, samas tööandjad kasutavad seda võimalust vähe, pidades Tööinspektsiooni pigem töötaja huve kaitsvaks organisatsiooniks.

Aktiivseid ettevõtteid oli Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel 2010. aasta jaanuaris 64 071. Eestis oli 2009. aasta IV kvartalis tööga hõivatute arv 580 500 (sh FIE-sid 34 591), seega on töölepingu sõlminud ca 40% Eesti elanikkonnast ehk keskmiselt 8,5 töötajat ettevõtte kohta. Eurobaromeetri küsitluse andmetel oli üle 50% inimestest hõivatud väikeettevõtetes, kus töölepingu sõlmimine toimub tavaliselt vahetult ettevõtte juhi või omaniku ja töötaja vahel ning antud tähtsasse läbirääkimiste ja otsustamise protsessi pole tavaliselt kaasatud erialaspetsialiste – personalitöötajaid, juriste jt. On tavaline, et kasutatakse kusagilt saadud standardseid lepingute vorme, mille kvaliteet ja ülesehitus, eriti peale töölepingu seaduse muutust, pole ajakohased.

Pidevalt suureneb EVEA kui keskorganisatsiooni poole pöörduvate ettevõtjate arv, kes küsivad nõu töölepingutes spetsiifiliste kokkulepete sõlmimiseks, paindlikuks töösuhte korraldamiseks, tööjõu rentimiseks. Justiitsministeeriumi statistika andmetel kasvas tööõiguse kohtuasjade arv 2009. aastal 48,9% ja nende osakaal kohtumenetlustest oli 2,9%. Justiitsministri ettekandes on mainitud, et halduskoormuse ja formaalsete sätete osakaalu vähenemine töölepingu seaduses ennustab muutust ka tsiviilkohtunikele: dokumendi või otsuste vormilise küsimuse asemel muutuvad töövaidlused sisukamaks. On teada, et töövaidluskomisjonis lahendatakse valdav enamik vaidlusi töötaja kasuks, samas kui edasi kohtusse jõudnud vaidlused otsustatakse enamasti tööandja kasuks. See on märk regulatsiooni keerukusest ning vajadusest luua vahendid, mis aitaksid tööandjatel ja töötajatel sõlmida mõlema poole huve selgelt arvestavaid ning juriidiliselt pädevaid töölepinguid. Lepinguid, millest pooled saavad ühtmoodi aru.

On tekkinud suur vajadus tagada kiire, kompetentne ning kergesti kättesaadav nõustamisabi juba sõlmitud töölepingute ajakohastamiseks ning uute sõlmimiseks. Parim võimalus antud probleemi efektiivselt ning ressursisäästlikult lahendada on spetsialiseeritud internetikeskkonna loomine ning selle kasutusvõimaluse laialdane tutvustamine. Arvatavasti suurendab see kaudselt legaalset tööhõivet, kuna töölepingu sõlmimine muutub lihtsamaks. Infoteenus on tasuta. Töölepingu sõlmimise aktiivsem pool on tööandja ning selleks, et tagada kiire tööandjate kaasamine, on tervitatav antud teenuse käivitamine suurt hulka ettevõtjaid ühendava organisatsiooni EVEA poolt.

Hetkel annab töölepingu seaduse rakendamise küsimustes tasuta infoabi Tööinspektsiooni juristi infotelefon, millel inspektsiooni juristid konsulteerivad tööandjaid ja töötajaid esmaspäevast reedeni ajavahemikus 10.00–15.00. Kahjuks kasutatakse seda teabekanalit peamiselt siis, kui probleemid on juba tekkinud. Tööandjad eelistavad üldjuhul pöörduda juristi või advokaadi poole, kuna see pole aga eriti odav teenus, püüavad väikeettevõtete juhid rakendada seadust iseseisvalt, ilma valdkonna spetsialisti abita ja lähtudes oma talupojatarkusest. Tasuta infotelefon, mis toimib ühiskondliku organisatsiooni – EVEA – egiidi all ning on suunatud eeskätt väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest tööandjatele, oleks sellises olukorras tööturu osapooli igati rahuldav lahendus ning aitaks ennetada konflikte.

Võib teha järelduse, et majanduse kosudes on oodata kuni 100 000 uue töölepingu kiiret sõlmimist. Selleks on oluline anda tööandjate ja töötajate käsutusse töölepingute sõlmimise abikanal.

EVEA soovib, vastavalt oma olemasoleva ja potentsiaalse liikmeskonna soovile, anda operatiivset, kompetentset ning tasuta esmaabi töölepingute sõlmimise keskkonna loomise kaudu, mis oleks pidevalt aktualiseeruvaks teabematerjaliks tööhõive suurendamisel. Pakutavad lahendused on innovaatilised, ajakohased ning nii tööandjatele kui töötajale tasuta, säästes hulga aega ja vaeva.